- சித்தார்கோட்டை பல்சுவை பக்கங்கள் - http://chittarkottai.com/wp -

நேரடி ஒளிபரப்பு: புனித ஹஜ் செயல்முறை விளக்கம்

இஸ்லாமிய அழைப்பு மறறும் வழிகாட்டி மையம் – தமிழ் பிரிவு வழங்கும்

ஹஜ் செயல் முறை விளக்க நிகழ்ச்சி 05.10.2012

இடம்: இஸ்லாமிய அழைப்பு மறறும் வழிகாட்டி மையம் (IDGC), தம்மாம்
நாள்: 05-10-2012 – வெள்ளிக்கிழமை
நேரம்:காலை   9.30 முதல்  மாலை 5:00 வரை (சவுதி நேரம்)