- சித்தார்கோட்டை பல்சுவை பக்கங்கள் - http://chittarkottai.com/wp -

திருமண அறிவிப்பு 14-06-2010 Dr. S.வாசிம் கான் – ஆயிஷா சித்தீக்கா

நாள்:        14-6-2010
மணமகன்:    DR.S.வாசிம் கான் M.S.(ENT)
மணமகள்:    A.ஆயிஷா சித்தீக்கா B.Sc
இடம்:       M.G. மஹால், இராமநாதபுரம்

டாக்டர் அ. சையித் இப்ராஹீம் (ஹிமானா சையத்) – Y.ஹிமானாபர் அவர்களின் புதல்வன் தீன்குலச்செல்வன் DR.S.வாசிம் கான் M.S.(ENT)

ஜனாப் V. அல்தாஃப் ஹுசைன் – Y.குல்சனோபர் அவர்களின் புதல்வி தீன்குலச்செல்வி A.ஆயிஷா சித்தீக்கா B.Sc

அவ்வண்ணமேகோரும்:  V. அல்தாஃப் ஹுசைன் – Y.குல்சனோபர்

தங்களன்புள்ள: டாக்டர் அ. சையித் இப்ராஹீம் – Y.ஹிமானாபர்