நபிவழியில் ஹஜ்,உம்ரா செய்முறை விளக்கங்கள் A/V

நபிவழியின் அடிப்படையில் ஹஜ் மற்றும் உம்ரா செய்முறை விளக்கங்கள்:

முழு நீள விளக்கங்கள்:


ஹஜ் மற்றும் உம்ரா செய்வதனால் கிடைக்கும் நற்கூலிகள்:


ஹஜ் யாருக்கு கடமை?


மகரமின்றி பெண்கள் ஹஜ், உம்ரா செய்வதற்காக பிரயாணம் செய்யலாமா?


பிறருக்காக ஹஜ், உம்ரா செய்தல்:


உம்ரா மற்றும் ஹஜ்ஜின் அடிப்படைகள்:


இஹ்ராமுடைய சட்டங்கள்:


நிய்யத் எப்போது, எவ்வாறு வைக்கவேண்டும்?


தல்பியா கூறுவதன் சட்டங்கள்:


புனித மக்கா நகரின் சிற்புகளும் அதை கண்ணியப்படுத்த வேண்டிய அவசியமும்:


ஹரமிற்குள் நுழைதல்:


கஅபாவைப் பற்றி சில செய்திகள்:


தவாப் செய்வதன் சட்டங்கள்:


தவாபிற்கு பிறகு செய்யவேண்டியவைகள்:


சயீ செய்வதன் சட்டங்கள்:


8 ஆவது நாள் மினாவிற்கு சென்று அங்கு தங்குதல்:


9 ஆவது நாள் பகலில் அரஃபாவில் தங்குதல்:


9 ஆவது நாள் இரவில் முஜ்தலிஃபாவில் தங்குதல்:


10,11,12 & 13 ஆம் நாள் மினாவில் தங்குதல்:


10,11,12 & 13 ஆம் நாள் ஜம்ராவில் கல்லெறிவது சம்பந்தமான சட்டங்கள்:


தலைமுடியை மழித்தல்:


ஹஜ்ஜூக்குரிய உளூஹிய்யாவின் சட்டங்கள்:


தவாஃபுல் இஃபாளா:


மாதவிடாய் ஏற்பட்டிருக்கின்ற பெண்கள் என்ன செய்யவேண்டும்?


ஒரே பிரயாணத்தில் பல உம்ராக்கள் செய்வது நபிவழியா?


ஹஜ்ஜின் போது தவிர்க்க வேண்டியவைகள்:


ஹஜ், உம்ராவின் போது செய்யப்படுகின்ற தவறான செயல்கள்:


தவாஃபுல் விதா:

 

மதினாவிற்கு செல்லுதல்:

 

ஹஜ்ஜிற்குப் பிறகு…

http://suvanathendral.com/portal/?page_id=3353

நன்றி: சகோதரர் அன்வர்தீன்